Om oss

CSR & Uppförandekod

Michaël Berglund AB ska aktivt verka för en varaktig hållbar utveckling genom att i vår dagliga verksamhet eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan och efterleva gällande lagar och förordningar rörande miljö- och hållbarhetsarbete samt verka för en positiv utveckling på detta område. Michaël Berglund AB värnar om att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljö- och hållbarhetsfrågor inom företaget genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljö- och hållbarhetsaspekter i våra arbetsuppgifter samt att aktivt arbeta för att sänka energiförbrukningen i vår verksamhet.

Michaël Berglund AB arbetar därtill aktivt med att upprätthålla ett gott uppförande som ska genomsyra samtliga delar av vår verksamhet. I vårt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor ligger det på varje medarbetares eget ansvar att följande punkter skall beaktas:

 • Vi beaktar alltid miljöaspekter vid inköp av utrustning, förbrukningsartiklar och inventarier.
 • Vi väljer i så lång utsträckning som möjligt ekologiska varor vid inköp av mat till kontoret.
 • Vi verkar för att minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter. I detta gäller effektivisering (t ex samåkning) samt att där så är möjligt välja transportmedel med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi ska uppfylla de gällande miljölagar och förordningar samt samarbeta med organisationer för att kunna säkerställa att vi efterlever de av samhället satta miljömål.
 • Vi skall bidra till en hållbar utveckling och uppfattas som trovärdigt alternativ inom Executive Search.
 • Vid allt annat lika skall vi alltid välja den leverantör som vid upphandling har bäst miljöarbete.
 • Alla utrymmen har dimmer för behaglig belysning och i miljösyfte Alla skall veta hur värme/kyla regleras i rummen. Glas, metall, plast och papper sorteras i uppmärkta kärl. Miljöfarligt avfall (batterier, lågenergilampor etc.) lämnas på anvisad plats.
 • Vi uppmanar varandra att såväl under som efter arbetstid minska användningen av miljöpåverkande varor. Det åligger Michaël Berglund AB som arbetsgivare att ge medarbetarna de verktyg och riktlinjer som krävs för att underlätta deras eget miljötänkande.

I vår strävan att alltid upprätthålla ett gott uppförande åligger det varje medarbetare att:

 • Bevara Michaël Berglund ABs rykte vad gäller integritet, ärlighet och rättvisa. Detta gäller för samtliga anställda och styrelseledamöter vid Michaël Berglund AB och dess systerbolag.
 • Vi förväntar oss att samtliga anställda iakttar gällande lagar och etiska normer i allt som rör Michaël Berglund AB.
 • Vi förväntar oss att alla medarbetare behandlar alla som de kommer i kontakt med, inklusive sina medarbetare, med respekt och värdighet.
 • Vi är engagerade i att skapa en produktiv, professionell arbetsmiljö och tolererar inte ett olagligt, oetiskt eller ohederligt uppförande.
 • Michaël Berglund AB fattar anställningsrelaterade beslut på grundval av meriter och prestation, utan att beakta ras, kön, hudfärg, religiös tillhörighet, ålder, nationellt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder eller någon annan grund som skyddas av tillämplig lagstiftning.
 • Michaël Berglund AB är engagerade i att skapa en miljö som är fri från trakasserier och olaglig diskriminering eller hämnd. Anställda som deltar i trakasserier, diskriminering eller hämndaktioner, samt överordnade vilka tolererar sådant beteende, gör sig skyldiga till överträdelse.
 • Det är inte tillåtet för någon anställd att ta emot gåvor, otillåtna förmåner eller annan typ av onormal betalning från någon organisation eller enskild person som önskar göra affärer med, gör affärer med, eller konkurrerar med Michaël Berglund AB. Det är dock tillåtet att acceptera och ta emot vissa ej efterfrågade och tillfälliga gåvor, inklusive måltider och representation, om gåvans eller representationens värde är obetydlig och i enlighet med rådande affärssed.
 • Det åligger varje medarbetare att rapportera överträdelser eller misstankar om överträdelse för punkterna ovan till sin närmaste chef och/eller till den person som i egenskap av sin befattning kan vidta åtgärder för denna överträdelse.