Executive Search

Hur går det till?

Vi inleder processen med personlighetstester och ett djupgående samtal om nuläge, bakgrund, karriärresa, utmaningar, behov och mål. Detta är den viktiga grunden för att förstå vem VD är och den nuvarande situationen, för att därefter kunna inleda en gedigen sökprocess för att matcha VD med rätt coach/mentor.

Vi presenterar förslag på coach/mentor till VD och när båda parter är nöjda med matchningen bokas ett första möte dem emellan för en inledande diskussion. Vid första mötet skriver båda parter under ett sekretessavtal för att säkerställa en konfidentiell och transparent dialog.

Som nästa steg är tanken att coachen kommer ut till arbetsplatsen för att delta i interna möten, som en tyst observatör för att lyssna in och förstå samspel och relationer. Genom möjlighet att följa VD i dennes vardag kommer coachen få en bättre förståelse för VDs eventuella utmaningar och behov och därmed kan ett djupare utbyte etableras.

Med denna viktiga inledande process kan coachen stötta VD och ge verktyg för reflektion, självinsikt och att ta beslut i rätt riktning. Värdefulla verktyg som VD kan använda sig av i sin fortsatta vardag och sitt ledarskap.

När relationen har fördjupats kan de även ha kortare avstämningsmöten fysiskt, digitalt eller på telefon för att hålla löpande kontakt.

Nyttan med detta mentorskap är att VD får direkt och individanpassad feedback samt nycklar som kan användas i det dagliga ledarskapet.

 

Upplägg

Programmet löper under 1 år. Under den inledande fasen diskuterar vi vad som blir bäst upplägg utifrån VDs behov och förutsättningar.

Därefter skräddarsyr vi programmet med antal träffar, längd per träff, antal besök på arbetsplats, kortare uppföljningsmöten etc.