Assessment & Development

Management Audit

En Management Audit kan genomföras i samband med förvärv och fusioner, vid organisationsförändringar, vid implementering av ny strategi eller närhelst man vill kartlägga en organisations ledarresurser. Utvalda personer i organisationen bedöms objektivt av oss som extern part med avseende på ledaregenskaper och andra nyckelparametrar. Resultatet från en Management Audit ger dels en bild av ledarresurserna på aggregerad nivå, dels identifieras individer med talang och potential för framtida befordran.

För att få mer information om Management Audit eller andra Assessment produkter kontakta gärna någon av våra Partners.